naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
historie
zaměstnanci
kontakty
zápis do 1. třídy
zápis do MŠ
dokumenty
dokumenty ke stažení
projekty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
akce školy
napsali o nás
mimoškolní aktivity
nabídka práce
fotografie
registr oznámení
napište nám
autor stránek

naše logo

naše město

Proškoly.cz

populární školka

celoroční projekt MŠMT sportovní všestrannosti

Centrum robotiky
 

naše škola


Nebojíme se srovnávání s ostatními školami.

ZŠ Plzeň Božkov slučuje

mateřskou školu, ZŠ s 1.- 5. ročníkem, školní družinu a školní jídelnu.

Základní škola
ZŠ získala novou přístavbou novou kmenovou učebnu, kabinet, počítačovou učebnu, byla rozšířena sborovna učitelů a v nových prostorách vzniklo informační centrum, které mohou žáci využívat nejen k výuce a volnočasovým aktivitám, ale i o přestávkách a k přípravě na vyučování. ZŠ pracuje v 1. a 2. ročníku podle ŠVP Škola pro všechny, ve 3. - 5. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola. Ve všech ročnících se vyučuje anglický jazyk.

Základní škola a podmínky ke vzdělávání
Škola splňuje materiální, prostorové a hygienické podmínky, které ukládají právní předpisy. Žáci mají k dispozici počítačovou učebnu a dostatečně vybavenou žákovskou knihovnu. Škola uplatňuje nové metody práce, kterými se děti snažíme vychovat ve zdravě sebevědomé žáky, kteří dokáží vyjádřit a zdůvodnit svoje názory, přijímat zodpovědnost za sebe i druhé. Dokáží spolupracovat, hledat a objevovat… Pro samostatnou práci a přípravu na vyučování mají možnost v určených dnech samostatně (pod dohledem učitele) pracovat s internetem.Ve většině tříd mají žáci k dispozici počítač přímo ve třídě. Pracujeme podle programu podpory zdravého životního stylu, snažíme se vést děti k pohybu a sportu. Máme vlastní tělocvičnu a nově vybavené školní hřiště.

Základní škola a evaluace žáků
Škola využívá k vlastní evaluaci standardizované testy Kalibro a Scio, účastní se mezinárodní matematické soutěže Klokánek. Evaluace ve škole probíhá podle vlastního evaluačního plánu a žáci jsou vedeni k vlastnímu hodnocení své práce. O velmi dobré úrovni vyučování svědčí i vysoké procento žáků přijatých na víceletá gymnázia. Již několik let je úspěšnost přijatých žáků stoprocentní.

Základní škola a programy doplňující vzdělávání 
Pro žáky třetích a čtvrtých tříd pořádáme kurzy plavání. Učíme děti správnému pohybu v dopravě na dopravním hřišti při 33. ZŠ. Vyučování doplňují exkurze, výlety, návštěvy divadel (i v Praze) a kin.Škola je zapojena do programu Ve škole zdravě.

Základní škola a nabízený nadstandard 
Organizujeme Dětské olympijské hry. Jezdíme s dětmi do škol v přírodě. Každoročně dětem pořádáme soutěže: recitační, výtvarnou, sportovní, čtenářskou, matematické olympiády. Děti si na každý rok vytvářejí vlastní kalendář. Vydáváme brožury o historii Božkova. Po vyučování nabízíme žákům velký výběr nepovinných předmětů a kroužků.

Základní škola a její výhody 
Mezi výhody naší školy patří hlavně její rodinné prostřední. Díky nižšímu počtu žáků ve třídě, většinou kolem dvaceti, se osobně znají všichni žáci, učitelky, vychovatelky i kuchařky. Je umožněno přistupovat individuálně ke každému žáku, brát ohledy na jeho potřeby, dovednosti a možnosti.

Školní družina 
Školní družina a změnit text: ŠD má od 1.9.2008 poprvé své vlastní prostory k činnosti.  Kmenovou učebnu má v přízemí budovy, toto umístění umožňuje každodenní styk vychovatelek ŠD se zákonnými zástupci dětí. Dále ŠD získala v nové přístavbě velkou, prostornou hernu v podkroví. Tuto hernu mohou využívat i žáci školy o přestávkách a je využívána k výuce výtvarné výchovy a pracovních činností. ŠD ve svém vzdělávacím programu nabízí řadu aktivit, soutěží a vycházek, mezi pravidelné akce patří úterní čtenářský klub, středeční tvořivý klub a páteční fotbalový kroužek. Vychovatelky ŠD úzce spolupracují s učitelkami ZŠ.


 

úřední deska

Good start to school

ukončené projekty

jídelníček

naše třídy

akce ŠD

naše akce

Projekt Prevence onemocnění 1. třída