Úvodem

Informace rodičům

1. Provoz školní družiny:
pondělí – pátek od 6:30h do 7:45h, dále od 11:40h do 16:30h.

2. Vyzvedávání dětí ze školní družiny:
Děti je možné vyzvedávat každý den do 13:30 hodin a poté až od 15:00 hodin kdykoliv, mimo předem ohlášené akce ŠD.
Pokud žák odchází v jiném čase, než je uvedeno na přihlášce, přinese písemnou žádost o uvolnění.
Stejně tak, pokud žáka bude mimořádně vyzvedávat jiná osoba než je určena v přihlášce do ŠD.
Neakceptujeme telefonické žádosti.

3. Příchod do školní družiny:
Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování v doprovodu vychovatelky.
Pokud ostatní třídy končí později, předá žáky vychovatelce učitelka, která vyučovala poslední hodinu.
Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá. Odchod na zájmové kroužky zajišťuje vedoucí zájmového útvaru: vyzvedává a předává žáky.

4. Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině:
Placení ŠD na účet číslo: 50731311/0100, VS: aktuální kalendářní rok a ve zprávě pro příjemce uveďte jméno dítěte, jinak nebude platba identifikována.
Termíny placení – prosíme o striktní dodržování termínů plateb
• Do 15. dne měsíce září: 520,-Kč (platba na období září – prosinec)
• Do 15. dne měsíce ledna: 390,-Kč (platba na období leden – březen)
• Do 15. dne měsíce dubna: 390,-Kč (platba na období duben – červen)

5. Z důvodu bezpečnosti žáků je omezen vstup rodičů do prostor školní družiny. Omezený vstup neplatí při jednání s vychovatelkami ŠD.

6. Vychovatelky respektují pravidla styku dětí s rozvedenými rodiči ve smyslu soudního rozhodnutí, pokud jsou s tímto rozhodnutím seznámeny písemně.

7. Opakované pozdní odchody po skončení provozu ŠD, nezaplacené úplaty v daném termínu, hrubé porušování kázně, ohrožování bezpečnosti a zdraví druhých mohou být důvodem k vyloučení žáka ze ŠD.

8. Děti by měly mít převlečení na ven (staré tepláky, kalhoty…, eventuelně i starší boty), aby si mohly hrát na písku, sportovat, hrát míčové hry. Prosíme veškeré oblečení podepsat.