Úvodem

Naše motto: „NA JEDNÉ LODI aneb všichni jsme kamarádi“

Provoz mateřské školy: pondělí – pátek 6.30 – 16:30hodin

Telefon do třídy: 378 02 7023

Pedagogický sbor: 
–  vedoucí učitelka Bc. Lenka Hacaperková
–  paní učitelky Dagmar Hříbalová, Kateřina Laštůvková

Charakteristika MŠ:
Jsme jednotřídní mateřská škola, která je umístěna v přízemí budovy základní školy, Vřesinské ulici 17 v Plzni.
Od roku 1996 je sloučena se ZŠ.
Od roku 2000 se ZŠ a MŠ stala samostatným právním subjektem. 

Ředitelka ZŠ a MŠ je Mgr. Bc. Hana Stýblová

Vybavení a organizace mateřské školy:

Mateřskou školu tvoří dvě třídy – učebna vybavená kobercem a pracovními stolky a herna s prostorem na hraní a cvičení, využívaná odpoledne jako ložnice.
Sociální zařízení má 6 dětských záchodků a 6 umyvadel. Jedna toaleta je přizpůsobena pro handicapované. K mateřské škole přísluší ještě malá herna, která slouží jako prostor pro provádění logopedické prevence, angličtinu, relaxaci, cvičení…, dále sborovna pro paní učitelky a sklad potřeb pro paní uklízečku.
Svačiny jsou do třídy přinášeny paní kuchařkou, obědy jsou podávány v prostoru školní jídelny v 1. patře budovy. V jídelně jsou stoly a židle přizpůsobené předškolním dětem. 
Mateřská škola má možnost využívat i další prostory školy, jako je tělocvična, třídy, školní hřiště a školní dvůr, který byl v rámci projektu Zelený poklad nově zrekonstruován – položen travní koberec, vrbové iglú a další vybavení pro vzdělávání a hru dětí. Např. skluzavka, tabuli na kreslení, lavičky, stůl a velký záhon, kde na jaře sází květiny a bylinky a celý rok o ně společně pečují.
Na školním hřišti je kryté pískoviště, sestava s prolézačkami a skluzavkou, hřiště na míčové hry i zatravněný prostor.
Škola s bezbariérovým vstupem stojí v obytné zóně v klidné slepé ulici.
V okolí školy je možnost parkování a nedaleko je trolejbusová zastávka.

Pravidelné aktivity dětí
–  Plavecký kurz pro předškoláky (bazén Slovany – 1. pololetí školního roku)
–  Angličtina – probíhá pravidelně každou středu hravou formou a je součástí ŠVP
– provádí kvalifikovaná p. učitelka Dagmar Hříbalová
–  Každé pondělí cvičení v tělocvičně ZŠ
–  Pravidelné chvilky – rozvoj předmatematických představ, předčtenářské gramotnost, rozvoj grafomotoriky
–  Příprava na školu 
–  Spolupráce se ZŠ
· Celoroční vzájemná spolupráce s dětmi z 1. třídy (akce: pečeme pro kamarády, vyrábíme dárek pro kamarády, cvičíme s kamarády, společné výlety)
   · „Já školákem nanečisto“ – děti absolvují hodinu s učitelkou na ZŠ 
   · „Hurá, jdeme do školy“ – návštěva 1. třídy
–  Spolupráce ze ŠD
   · Společné projekty
   · „Děti z družiny čtou dětem ze školky“

Projekty: 
–  Good start to school – mezinárodní projekt v rámci Erasmu+, vznikají nové diagnostické nástroje 
–  Celoroční projekt MŠMT sportovní všestrannosti 
–  Moderní škola 3 – OP VVV 

Další akce:
–  Návštěvy divadelních představení (Alfa, Polanova síň)
–  Návštěvy divadel v naší MŠ
–  Pravidelné návštěvy knihovny v Božkově
–  Vánoční a společné fotografování
–  Tematické vycházky do okolí
–  Školní výlety
–  Návštěvy ekofarem
–  Besedy (Městská policie, návštěva SDH Božkov, návštěva hasičské stanice Plzeň – Košutka,
   zásady první pomoci, Lesní pedagogika)
–  Každoroční návštěva „LVÍ OČKO“(screeningové vyšetření zraku předškolních dětí)
–  1P – testování pohybových dovedností – pro předškolní děti
–  Škola v přírodě (mimo Plzeň)